My rules for Christmas tree


W związku z tym, że już za kilkadziesiąt godzin zaczynają się Święta Bożego Narodzenia, postanowiłem podzielić się z Wami swoimi choinkami, których co roku ubieram aż dwie. Jedna z nich posiada brązowo-złotą kolorystykę, natomiast druga udekorowana jest białymi, srebrnymi oraz kilkoma niebieskimi ozdobami. Co roku przy ubieraniu choinki stosuję kilka głównych zasad, dzięki czemu moje drzewka zachowują naturalny „stożkowaty” pokrój oraz nie są nadmiernie przeładowane ozdobami. Poniżej postaram się je po krótce wymienić. Być może komuś się przydadzą – jak nie w tym, to już w przyszłym roku.


Because of the fact that in a few hours Christmas begins, I decided to share with you with my Christmas trees, that I decorate every year in the number of two. One of them has a brown-gold color scheme, while the second one is decorated with white, silver and several blue ornaments. Every year while I dress up the Christmas trees I use a few main principles, so my trees keep natural 'conical' shape and are not overloaded with ornaments. Below I will try to write the out briefly. Perhaps they will be helpful for someone - this or already next year.


1. Stosuję zawsze ujednoliconą kolorystykę drzewka, z zastosowaniem maksymalnie trzech pasujących do siebie kolorów.
2. Drzewko nie może być przeładowane – świetnie sprawdza się tutaj zasada „mniej znaczy więcej”.

3. Lampki kolorowe są u mnie zakazane. Jednolite białe światełka stanowią doskonałe tło dla każdego koloru ozdób i bombek.

4. Ozdoby nie mogą wisieć bliżej niż na połowie pojedynczej gałązki.

5. Na pojedynczej gałązce może zawisnąć tylko jedna ozdoba.

6. Pomiędzy ozdobami zostawić należy co najmniej 8-10 cm odstępu, żeby każda była ładnie wyeksponowana.

7. Koło siebie nie mogą wisieć dwie identyczne bombki z tego samego kompletu.

8. Najwyższy rządek gałązek w przypadku żywej choinki zostawiam pusty, bo ozdoby za bardzo odstają i „psują” stożkowaty kształt drzewka.

9. Tak samo puste zostawiam najniższe gałązki, ponieważ gdy choinka zacznie więdnąć, bombki będą „leżały” na podłodze.

10. Ozdoba wisząca na szczycie (w moim przypadku gwiazda/anioł) nigdy nie wisi na samym czubku, tylko w okolicy ostatniego rzędu gałązek. Podobnie jak w przypadku punktu 8. za bardzo by odstawała od choinkowego „stożka”. 

11. Duże bombki nie mogą znaleźć się wyżej niż na połowie drzewka. To samo dotyczy małych ozdób, lecz w przeciwną stronę. 

12. Wstęgi, które zastępują u mnie łańcuchy, muszą zawsze lekko opadać w tą samą stronę.

13. Tylna strona drzewka jest tak samo ważna jak przednia.



1. I always use an unified color scheme, using a maximum of three matching colors.

2. A tree cannot be overloaded with decorations – the rule “less is more” seems to fit perfectly.

3. Colorful fairy lights are forbidden. Simple white lights are a perfect background for every color of ornaments and balls.

4. Decorations cannot hang closer than in a half of a single twig.

5. On a single twig can hang just one ornament.

6. Between the decorations must be at least 8-10 cm of space - then each one will be nicely exposed.

7. Two identical balls from the same set cannot hang next to each other.

8. The highest row of branches in the case of live Christmas trees is left empty, because it decorations are "ruining" the conical shape of the tree.

9. The same rule is for the lowest branches. When a Christmas tree starts wilting, baubles are going to "lay" on the floor.

10. The highest ornament (in my case: the star or angel) never hangs at the very top but close to the highest row of branches. As in the case of point 8., when it hangs too high is destroys tree’s conical shape. 

11. Big balls may not hang higher than at the middle of the tree. The same rule is for small decorations - but in the opposite direction. 

12. Ribbons or Christmas chains must always fall slightly in the same direction.

13. The backside of the tree is just as important as the front.




Pozostawiam te zasady do osobistego przemyślenia. Oczywiście każdy ma prawo do ich subiektywnej oceny i stosowania własnych zasad na swoim drzewku. Ze względu na moje architektoniczne wykształcenie, staram się (pewnie zbyt często) podchodzić do pewnych rzeczy pedantycznie i z należytym uporządkowaniem. Pamiętajcie, że każde świąteczne drzewo jest tak samo piękne, bez względu na wygląd i rodzaj zastosowanych ozdób. :)


I leave these principles to your personal thoughts. Of course everyone is entitled to personal judgement of them and applying your own rules on your tree. Due to my architectural education and profession, I try (probably too often) approach to certain things pedantically and with tidying up. Just remember that every Christmas tree is beautiful, no matter how it looks like and what kind of decorations hang on it. :)



     





0 komentarze:

Prześlij komentarz